Algemene voorwaarden De Speltknop

Artikel 1 – Definities

1. De Speltknop: De Speltknop is een handelsnaam van de besloten vennootschap Top Kalverhouderij B.V., gevestigd aan de Otterloseweg 54 te (6733 AN) Wekerom, Nederland, telefoonnummer: 06-20333065, e-mail: info@speltknop.nl (KvK-nummer: 69126410, btw-identificatienummer: NL857747423 B01).

2. Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die met De Speltknop een overeenkomst heeft gesloten.

3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen De Speltknop en Gebruiker die tot stand komt wanneer Gebruiker via de Website een bestelling plaatst bij De Speltknop en de De Speltknop deze aanvaardt.

4. Website: Alle internetpagina’s van De Speltknop die behoren tot de website met de URL www.speltknop.nl.

5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de Bedenkttijd af te zien van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met De Speltknop, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Door het plaatsen van een bestelling op de Website aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals die op de Website staan vermeld.

3. De Speltknop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten Overeenkomst.

4. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is geplaatst op de Website.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Gebruiker plaatst een bestelling door op de Website het bestelformulier in te vullen. Op de Website kan Gebruiker een account aanmaken. Maar Gebruiker kan ook als “gast” een bestelling plaatsen.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat De Speltknop aan Gebruiker per e-mail een bestelling bevestiging heeft verzonden naar het door Gebruiker in het (online)bestelformulier opgegeven e-mailadres.

3. Gebruiker zorgt er voor dat zijn persoonlijke gegevens nauwkeurig en compleet zijn verstrekt.

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen van de op de Website vermelde producten zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief btw.

2. Gebruiker is de prijs verschuldigd die De Speltknop in de bestellingsbevestiging genoemd in artkel 3.2 heeft vermeld.

3. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De hoogte van de verzendkosten is vermeld op de Website.

Artikel 5 – Betaling

1. Bestellingen dienen door Gebruiker aan De Speltknop te worden betaald via de door Gebruiker tijdens het bestelproces via de Website opgegeven betaalmethode. Gebruiker kan tijdens het bestelproces kiezen uit:

a. Betaling via iDeal
b. Betaling per pinpas bij ophalen van de bestellingen op het adres van De Speltknop
c. Contante betaling bij ophalen van de bestellingen op het adres van De Speltknop

2. Als tijdens het bestelproces wordt gekozen voor betaling via iDeal of per pinpas is het de verantwoordelijkheid van Gebruiker om ervoor te zorgen dat hij op het moment van betaling voldoende saldo op zijn bankrekening heeft staan.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Gebruiker heeft het recht de Overeenkomst binnen een Bedenktijd van 14 kalenderdagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

2. De Bedenktijd gaat in op de dag waarop Gebruiker het product/de producten van De Speltknop heeft ontvangen.

3. Gebruiker maakt gebruik van het Herroepingsrecht door binnen de Bedenktijd aan De Speltknop aan het in artikel 1 onder 1 genoemde adres per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst moet worden ontbonden.

4. Gebruiker retourneert binnen 14 dagen in aansluiting op de verklaring zoals bedoeld in artikel 6.2 het product terug aan De Speltknop. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van Gebruiker.

5. Na ontvangst van de onder artikel 6.2 bedoelde verklaring betaalt De Speltknop, voor zover van toepassing, het door Gebruiker reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Gebruiker terug.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Gebruiker heeft geen recht de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 6.1:

a. nadat de Bedenktijd is verstreken;
b. voor producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 8 – Privacy

1. De Speltknop verwerkt persoonlijke gegevens van Gebruiker. Alle gegevens die door Gebruiker aan De Speltknop worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt met inachtneming van de aard van de Overeenkomst.

2. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens van Gebruiker houdt De Speltknop zich aan de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Artikel 9 – Levering

1. De Speltknop neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen door Gebruiker.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat door Gebruiker tijdens het bestelproces is opgegeven.

3. Indien Gebruiker tijdens het bestelproces heeft gekozen voor bezorging, streeft De Speltknop er naar om de bestelling zo snel mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst genoemd in artikel 3 aan Gebruiker af te leveren op de plaats van levering. Vertragingen zullen door De Speltknop telefonisch of per e-mail aan Gebruiker worden gemeld.

4. Zodra de bestelling is geleverd op de plaats van levering genoemd in artikel 9.2 gaat het risico van het bestelde product/de bestelde producten over op Gebruiker.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van De Speltknop is beperkt tot schade die door Gebruiker is geleden als gevolg van opzet of grove schuld aan de kant van De Speltknop.

2. De Speltknop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Gebruiker aan De Speltknop verstrekte gebrekkige of onjuiste informatie.

3. De aansprakelijkheid van De Speltknop is beperkt tot het totaalbedrag van de door Gebruiker betaalde bestelling op grond van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 De Speltknop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel